Nieuw voorstel kostenverdeling Dorpensingel

De motie “ Nijmegen en Lingewaard komen er samen uit” werd op 9 november aangenomen in Lingewaard en 15 november 2017 aangenomen in Nijmegen. Daarin roept de gemeenteraad het college op om voor het einde van 2017 te komen tot een voorstel voor de Dorpensingel, samen met de gemeente Lingewaard. Dat kostte meer tijd en inmiddels hebben beide gemeenten op 20 februari 2018 een nieuw voorstel voor het aanleggen van een Dorpensingel ingediend bij de provincie, inclusief een aanvraag voor cofinanciering.

De colleges van Nijmegen en Lingewaard zijn opnieuw in gesprek gegaan met de provincie over de motie “Nijmegen en Lingewaard komen er samen uit” over de Dorpensingel. De meerwaarde van de Dorpensingel kan vooral gevonden worden in de ontwikkeling van het hele gebied. De provincie gaf aan nogmaals mee te willen denken over de aanpak van de motie en de financiering daarvan. Zij zegt niets toe, maar staat er dus ook niet negatief tegenover. De provincie verwacht een extra financiële bijdrage van de twee gemeenten ten opzichte van wat de gemeenten tot nu toe aan geld hebben vrijgemaakt.

De colleges hebben de kosten van een 50 km-variant globaal laten berekenen. Conclusie hiervan is dat de investeringskosten van de Dorpensingel in deze variant ongeveer € 1 mln. lager zijn dan van een 80 km-variant. Op basis hiervan en van eerdere verkenningen blijkt dat de kosten van alle maatregelen (aanleg Dorpensingel en maatregelen op de Vossenpelsseroute, Vossenhol en Ressensestraat) minimaal € 11,4 mln. bedragen. Conclusie is dat er minstens nog € 4,9 mln. nodig is om alle maatregelen te treffen, bovenop de bedragen die beide gemeenten al gereserveerd hadden.

De bestuurders van Nijmegen en Lingewaard zijn vervolgens met elkaar in gesprek gegaan over de kostenverdeling. Op basis van dit overleg en op basis van de voorwaarden die de provincie stelt, wordt de volgende kostenverdeling voorgesteld: Nijmegen doet een extra bijdrage van € 1,4 mln. en betaalt in totaal € 6,4 mln. Lingewaard betaalt € 0,7 mln. meer en doet een totale bijdrage van € 2,2 mln. De provincie wordt gevraagd om een bijdrage van € 2,8 mln. Op 20 februari 2018 dienden de colleges Nijmegen en Lingewaard de aanvraag voor cofinanciering in.

De provincie heeft aangegeven dat Gedeputeerde Staten eind februari/begin maart een terugkoppeling doet aan Provinciale Staten over het voorstel Dorpensingel. Vanaf volgende week bespreken de gemeenten met de provincie de conceptversie van de gebiedsvisie, zodat deze definitief gemaakt kan worden. De provincie besluit uiterlijk juni/juli van 2018 of zij bijdragen aan de Dorpensingel en zo ja, hoeveel. De gemeenten Nijmegen en Lingewaard houden hun raad en bewoners op de hoogte van het besluit en vervolgstappen.

Meer nieuws